خدمات آزمایشگاهی

 

تست تحمل فشار هیدرولیک تا 600 بار و پنوماتیک تا 150 بار در این شرکت برای مشتریان انجام میپذیرد .