ارائه خدمات خمکاری در تیراژهای مختلف برای مقاطع مختلف انجام میپذیرد.