ارائه نقشه های به روز صنعتی مطابق با استانداردهای معین شده مشتری از روی نمونه و یا نقشه های قدیمی